Disclaimer Straightforward

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze internetsite (www.straightforward.nl) van Straightforward, dat haar hoofdkantoor heeft aan de Mauritslaan 49 te Urmond en voor alle door Straightforward gemaakt en gehoste websites. Door deze internetsite te bezoeken en/of op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Disclaimer.

De op deze internetsite aangeboden informatie mag niet worden gebruikt als enige vorm van advies. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. Hoewel Straightforward probeert juiste, volledige en actuele informatie aan te bieden, geeft Straightforward expliciet noch impliciet enige garantie dat de op deze internetsite aangeboden informatie juist is, volledig of actueel. Straightforward garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Wanneer Straightforward hyperlinks naar internetsites van derden weergeeft, betekent dit niet dat Straightforward de op of via deze internetsites aangeboden diensten of producten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Straightforward aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites.

Straightforward behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot de informatie die via deze internetsite wordt aangeboden. Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of te verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Straightforward. U mag de informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Straightforward aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade met inbegrip van gederfde winst (ook als Straightforward op de mogelijkheid van deze schade gewezen is) die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot (i) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite, (ii) de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, (iii) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Straightforward of aan u wordt gezonden, (iv) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite, (v) misbruik van deze internetsite, (vi) verlies van gegevens, of (viii) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Straightforward.

Op deze internetsite en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Indien anderstalige versies van de Disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.

Straightforward behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

All Rights Reserved